30درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

5درصد مبلغ تا سقف خرید1000000ریال

جهت یکبار استفاده در مهرماه

فروشگاه زیتون مارکت

فروشگاه زیتون مارکت

  • مشهد - بلوار پیروزی ،بین پیروزی 31و میدان حر
فروشگاه زیتون مارکت فروشگاه زیتون مارکت